องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูลรายได้
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
น.ส.ทัศนีย์  ศิริจันโท
ผอ.กองการศึกษา
089-2779816
 

นางปิยรัตน์ กองสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
083-0747701

น.ส.จิรวดี จันนาวรารักษ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
085-7436158

นางอุมารินทร์ แสงสาย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
087-0599787
     

 
View : 1049