องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
กองช่าง

นายทนาศักดิ์ โทปัญจ่า
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายขนานพงศ์ ไตรยะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธา

นายฉลู ปีกกลาง
ผช.จพง.ประปา

ว่าง
ผช.นายช่างโยธา

นายภาคิน ผลไม้
ผช.ช่างไฟฟ้า

นางสาวเสาวนีย์ วิสัชนาม
ผช.จพง.ธุรการ

นายสมจิต สุวรรณคำ
คนงานทั่วไป