องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูลรายได้
สำนักปลัด
 

น.ส.จิรัญญา ไกรยสวน
หัวหน้าสำนักปลัด
080-1781989
 


นายธนพรรค อุ่นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายขนานพงศ์ ไตรยะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติสยาม ราชสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
092-8689159

 

น.ส.วาสนา สังฆะมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
086-8515306

น.ส.สมัย  วะหาโร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
080-1866038

นายเถลิงชัย สิงหาทอ
พนักงานขับรถยนต์
080-0059532

นายชิติพัทธ์ คำแพง
คนงานทั่วไป
088-3686751
     
     
     
     

 
View : 1169