องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
กองการศึกษา

นางทัศนีย์ ภูมิเรศสุนทร
ผอ.กองการศึกษา
089-2779816

นางสาวมารยาท สังวิบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยรัตน์ กองสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
083-0747701

น.ส.จิรวดี จันนาวรารักษ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
085-7436158

นางอุมารินทร์ แสงสาย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
087-0599787