องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นักบริหารงาน อบต.

นายทนาศักดิ์ โทปัญจ่า
ปลัด อบต.
087-8666365

นายบุญยัง ชื่นชอบ
รองปลัด อบต.