องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูลรายได้
ทำเนียบสมาชิกสภา
 
 
นางวาสนา วนานุช
ประธานสภา อบต.
083-3720265
 

นายดวงเดือน สิงหาทอ
รองประธานสภา อบต.
087-0127432
 
นายทนาศักดิ์ โทปัญจ่า
เลขานุการสภา อบต.
087-8666365

นายดวงเดือน สิงหาทอ
ส.อบต.หมู่ 1
087-0127432

นายสมจิต สิงหาทอ
ส.อบต.หมู่ 1
080-7513453

นางบุญล้ำ ถือมาลา
ส.อบต.หมู่ 2
093-3801915

น.ส.สมคิด โคโตสี
ส.อบต.หมู่ 2
089-0517183

นายธนพนธ์ จันทะนันท์
ส.อบต.หมู่ 3
088-4781899

นางศรีประไพร แก่นจันทร์
ส.อบต.หมู่ 3
098-1386545
     

นายสุนทร  ผลไม้
ส.อบต.หมู่ 4
085-4631946

นายถวิล  โสสีสุข
ส.อบต.หมู่ 4
085-7583386

นายบาล ชัยแก้ว
ส.อบต.หมู่ 5
084-9968272

นางทองพูล บุญเคน
ส.อบต.หมู่ 5
080-0502879

นางวาสนา วนานุช
ส.อบต.หมู่ 6
083-3720265

นายประมวล จันทะนนท์
ส.อบต.หมู่ 6
080-0130467

นางธาตุ จุลวรรณ
ส.อบต.หมู่ 7
085-0609586

นายนรงค์ ศรีสังข์
ส.อบต.หมู่ 7
087-8607264
 
     
      
View : 1033